a Biotopix giới thiệu trên toàn thế giới | Biotopix

Dòng sản phẩm Biotopix cụ thể đã được tung ra tại nhiều thị trường trên thế giới: [Estonia, Colombia, Indonesia …] Các sự kiện ra mắt đều thành công với sự nhiệt tình và sự quan tâm được mong đợi về dòng mới, cụ thể là “Nâng cấp Flash tức thì riêng biệt của Biotopix “mà đã trở thành nói nhiều nhất, được hỏi về sản phẩm, và do đó là ngôi sao của dòng!