a Biotopix có một gương mặt đại diện mới | Biotopix

Sau khi điều tra kỹ lưỡng, Ban Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Khoa học Đời sống (LSI) hân hạnh thông báo khuôn mặt mới cho phạm vi “BIOTOPIX” và
“BIOTOPIX Specific”. Cô đã được chọn trong số những
người khác để có các tính năng hấp dẫn quốc tế và tinh vi để đại diện cho thương hiệu một cách tốt nhất.
Mô hình mới cho dòng này sẽ được điều chỉnh ở tất cả các quốc gia nơi các sản phẩm được phân phối
và kết hợp trong các tài liệu tiếp thị trên toàn thế giới.